Hållbarhet: En allt viktigare faktor i transaktioner

En alltför ofta styvmoderligt behandlad aspekt vid transaktioner, både gällande potentiella risker och möjligheter, är CSR-området. Som företagsledare måste du själv vara tillräckligt insatt och engagerad i hållbarhetsfrågor för att kunna beskriva företagets sociala och miljömässiga påverkan, vilka utmaningar ni har och vad ni gör för att lösa dem. Dessutom kan du som VD eller CFO inte längre hänvisa investerares CSR-frågor till företagets hållbarhetsavdelning.

Hållbarhetsanalysen måste vara med redan från början

Inför en IPO eller M&A står stora ekonomiska värden på spel och hållbarhetsaspekter kan ha avgörande betydelse för ett bolags framtidsutsikter och förmåga att generera långsiktig avkastning. Att fånga upp potentiella problemområden samt bedöma deras risker och möjligheter kan te sig som en naturlig del av en due diligence, men är det oftast inte.

Exempel på aspekter som kan påverka företagets försäljning och resultat över tid kan vara intressenters krav på produkternas eller tjänsternas miljömässiga och sociala prestanda, arbetsvillkor för anställda och hos företagets leverantörer, och om affärsmodellen som sådan är ansvarsfull, resurseffektiv och långsiktigt hållbar.

Med dessa glasögon på tycks det troligt att man under en due diligence ibland skulle hitta så allvarliga brister och utmaningar när det gäller affärsetik och miljöaspekter att rådet blir att avstå från ett samgående eller att avvakta med en börsintroduktion. På så sätt skulle man undgå att betala för mycket för en verksamhet som inte är långsiktig hållbar. Eller motsatt – att man upptäcker outnyttjade möjligheter att förbättra verksamheten och öka värdeskapandet med rätt insatser.

Oförmåga att förutse och hantera nya omvärldskrav har ett högt pris

Det finns flera färska exempel där en okunnig inställning till hållbarhet skadat företag, deras ledningar och styrelser. De kriser som uppstått varierar när det gäller graden av förutsägbarhet, men den gemensamma nämnaren är att problemen uppstått på grund av bristande insikt eller respekt för intressenternas krav och förväntningar.

Ny lagstiftning, förändrade avgifter och skatter tillsammans med andra sociala och miljömässiga faktorer kan få stor påverkan på ett företags framtidsutsikter. Parisavtalet, med krav på drastiskt minskade utsläpp fram till 2050, kommer att öka trycket ytterligare på företag att ställa om mot mer hållbara affärsmodeller och verksamheter. De lågt hängande frukterna är redan plockade och många branscher kommer att påverkas starkt av nya omvärldskrav på radikalt förbättrad miljöprestanda. Därtill är många branscher under starkt förändringstryck från ny teknik som radikalt kan bidra till en mer effektiv resurshushållning.

Ägarna visar vägen och ställer tydliga krav

Företag på väg till börsen har ofta mindre tydliga krav på hållbarhetsinitiativ och -redovisning jämfört med noterade bolag. Men om man har siktet inställt på notering bör man vara medveten om att institutionella ägare idag i de flesta fall utgör den mest kompetenta intressentgruppen med tydliga krav på bolagen de investerar i. De agerar både enskilt och i grupp för att påverka börsbolagen att prestera ännu bättre och att bli mer ansvarstagande. Därför bör du inför en notering, utöver det grundliga arbetet för att utveckla en rigid IR-praxis, säkerställa företagets förmåga att presentera sina hållbarhetsambitioner och prestationer.

Hållbarhet skapar stolthet och engagemang

Den goda nyheten är att de allra flesta företag på ett tydligt sätt bidrar till samhällets utveckling. Det värde som skapas för olika grupper tas ibland för givet och många företag har svårt att nå ut med sina berättelser om nöjda kunder, medarbetarutveckling och livsavgörande produkter och tjänster. Var öppen om resan framåt och se till att berätta din historia, även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Transparens kan vara ett slitet uttryck, men att vara öppen om både positiva och negativa effekter av verksamheten (och vad du gör för att förbättra dem) bygger respekt och förtroende hos ägare, anställda, leverantörer och kunder. Om du inkluderar dem i arbetet och gör dem stolta över att vara en del av vad du försöker uppnå, kommer de att bli dina ambassadörer och hjälpa dig att sprida företagets historia.