Svenska börsbolag har låg kunskap om sina ägare

Merparten av de svenska noterade bolagen har begränsad kunskap om sina aktieägare, är osäkra på investerarnas syn på sin egen aktie och väljer att inte ge tydliga marknadsutsikter i sin kommunikation till kapitalmarknaden. Det visar en omfattande undersökning av samtliga 540 noterade bolag i Stockholm, genomförd av kommunikationsrådgivaren Fogel & Partners.

Fogel & Partners har i sin undersökning, som är den största hittills i sitt slag, kartlagt hur samtliga 540 bolag på NASDAQ Stockholm, First North, NGM och Aktietorget, arbetar med sina investerarrelationer. Resultatet i studien bygger även på en enkät till bolagen.

Undersökningen visar bland annat att endast 24 procent av bolagen har en fullständig bild av vilka deras aktieägare är idag. Vidare är endast 39 procent av bolagen säkra på att de attraherat rätt typ aktieägare. Bolagen upplever även att kunskapen bland investerarna om vad som driver bolagets affär och värdering brister. Endast en tredjedel av bolagen i undersökningen anser att dess investerare förstår dem väl.

Idag finns inga tydliga riktlinjer för hur bolagen bör vägleda sina aktieägare och på frågan om hur bolagen gör, svarade bara en tredjedel att man väljer att ge tydliga marknadsutsikter. I kartläggningen av kvartalsrapporterna visade det sig sedan att hälften väljer att ge marknadsutsikter och då i mer kvalitativa termer. Endast ett bolag av fem väljer att tydligt guida om den egna utvecklingen, oftast i mer kvalitativa än kvantitativa termer. Större bolag tycks vägleda mer än mindre och vissa sektorer vägleder mer än andra. Detta kan vara ett tecken på att det ändå finns en viss praxis när det gäller vägledningsfrågorna.

En typisk handelsdag på NASDAQ OMX i Stockholm står 7 procent av bolagen för 80 procent av börsomsättningen. 60 procent av bolagen har samtidigt en dagsomsättning i aktien understigande 1 MSEK. Många bolag meriterar därför inte löpande analytikertäckning då de inte klarar bankernas mininivå för marknadsvärde och likviditet. Samtidigt krymper analysavdelningarna vilket försämrar förutsättningarna ytterligare för djupare aktieanalys av flertalet bolag. Dessa utmaningar ställer högre krav på bolagen att själva ligga nära sina aktieägare och arbeta mer proaktivt för att nå ut med sina budskap.

”Sämre analytikertäckning i kombination med att endast ett fåtal bolag har en fullständig bild av sina investerare är ett oroväckande tecken. Att en majoritet av bolagen samtidigt är osäkra på om man har rätt typ av investerare tyder på att bolagen borde lägga mer tid och resurser på proaktiva IR-aktiviteter som är mer välriktade” säger Anders Isakson. Senior Advisor på Fogel & Partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Isakson, Senior Advisor
Telefon: +46 72 553 83 03
E-mail: anders.isakson@fogelpartners.se

Om Fogel & Partners
Fogel & Partners är en rådgivningsboutique inriktad på strategisk kommunikation. Teamet har mångårig erfarenhet av transaktioner, krishantering och strategisk finansiell kommunikationsrådgivning för företag och ägare. Fogel & Partners verkar på en internationell marknad och arbetar både med nordiska och globala kunder. För mer information, besök www.fogelpartners.se

Om undersökningen
Fogel & Partners genomförde under hösten en enkätundersökning och kartläggning av 540 noterade bolag på NASDAQ OMX Huvudlista/First North, Aktietorget och NGM.