Undersökning: Färre nyanställningar och minskad investeringsvilja vid rödgrön seger

En osäker parlamentarisk situation där S lutar sig mot MP/V med bl.a. ökat skattetryck som följd – så sammanfattas näringslivets och finansmarknadens skräckscenario inför det stundande riksdagsvalet. Då minskar viljan att investera och skapa nya jobb i Sverige enligt en undersökning kommunikationsbyrån Fogel & Partners genomfört bland beslutsfattare inom svensk finansmarknad och näringsliv.

I undersökningen, som totalt omfattar 86 representanter för finansmarknaden och 39 beslutsfattare inom näringslivet, fick respondenterna svara på hur viljan att skapa nya jobb och investera påverkas vid olika regeringsalternativ samt vilka deras största farhågor inför riksdagsvalet är.

Av undersökningen framgår att valutgången kan komma att ha en stor inverkan på viljan att skapa nya jobb och investera i Sverige. Både finansmarknaden och näringslivet tror att en stark Alliansregering skulle vara det mest gynnsamma alternativet följt av en blocköverskridande regering. En rödgrön minoritetsregering anses ha störst negativ påverkan på viljan att investera och skapa nya jobb i Sverige.

55 procent av näringslivets respondenter tror att investeringarna i Sverige kommer att minska vid en rödgrön minoritetsregering. Bland finansmarknadsaktörerna tror däremot hela 83 procent att investeringarna i Sverige kommer att minska. Motsvarande siffror vid en rödgrön majoritetsregering är 48 procent respektive 59 procent.

Näringslivet tror även på en minskad (42 %) eller oförändrad (52 %) vilja att skapa nya jobb i Sverige vid en rödgrön minoritet. Motsvarande siffror för finansmarknadens syn på bolagens vilja att nyanställa är 81 procent respektive 17 procent. Vid en rödgrön majoritet skiljer sig inte näringslivets bedömning om viljan att skapa jobb nämnvärt – 39 procent tror att den minskar, medan 55 procent tror att den blir oförändrad. Finansmarknadens aktörer tror dock mer på en oförändrad vilja (från 17 % till 45 %).

På frågan om de största farhågorna inför riksdagsvalet är de vanligast förekommande svaren – både bland finansmarknadsaktörerna och näringslivsrepresentanterna – en osäker parlamentarisk situation, ett högre skattetryck och en rödgrön regering som lutar sig mot V.

Bland finansmarknadsaktörerna finns det även en stor oro för högre skatter i finanssektorn och för att möjligheterna till vinster i välfärden ska begränsas. Bland näringslivsrepresentanterna oroar man sig istället för att förutsättningarna för företagande ska bli sämre, inte minst i termer av en försämrad energipolitik och ökade kostnader för att anställa.

”En oklar parlamentarisk situation med beslutsförlamning och politisk kohandel riskerar att ge Sverige ett oförutsägbart ekonomiskt klimat med valutapåverkan, högre räntor, sämre investerings- och transaktionsvilja som följd och därmed en turbulent höst på Stockholmsbörsen”, säger Anders Fogel, grundare av Fogel & Partners.

När det gäller affärsklimatet för finansmarknaden tror en majoritet av respondenterna att antalet transaktioner och börsintroduktioner kommer minska vid en rödgrön regering – 68 procent tror det vid en rödgrön minoritetsregering och 49 procent vid en rödgrön majoritetsregering. Även här föredrar finansmarknaden främst en Alliansmajoritet (52 %) och därefter en blocköverskridande regering (27 %).

”Sammantaget är det tydligaste resultatet i undersökningen att såväl finansmarknaden som näringslivet oroar sig över att vi ska få en regering som inte är kapabel att fatta beslut. Marknaden vill ha klarhet i vilka långsiktiga spelregler som ska gälla”, säger Anders Fogel, grundare av Fogel & Partners.

De branscher som finansmarknaden anser ha störst känslighet inför valutgången är hälsovård (46 % av alla respondenter), bank, finans och fastighet (22%), samt kraft och energi (15 %).

FAKTABLAD Fogel & Partners – Undersökning riksdagsval

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i augusti 2014 via en webbenkät och besvarades av 125 respondenter, varav 86 finansmarknadsaktörer och 39 näringslivsrepresentanter. Bland finansmarknadsaktörerna ingår banker, investmentbanker, institutionella investerare, revisionsbyråer, affärsjurister, managementkonsulter, riskkapitalbolag och investmentbolag. Av de bolag som näringslivsrepresentanterna i undersökningen företräder har 33 procent en omsättning mindre än 150 miljoner euro, 28 procent mellan 150 miljoner och 1 miljard euro och 39 procent mer än 1 miljard euro.

Om Fogel & Partners

Fogel & Partners är en rådgivningsboutique inriktad på analysdriven strategisk kommunikation. Vårt team har mångårig erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning, transaktioner och krishantering samt ett brett nätverk inom kapitalmarknad, media och CSR. Vi verkar på en internationell marknad och arbetar både med nordiska och globala kunder.